Bases legals del Sorteig de Nadal de Girona Secreta 2020

1. Organització del sorteig

Girona Secreta organitza el Sorteig de Nadal.

2. Període del concurs

El sorteig començarà el 17 de desembre del 2020 i estarà actiu fins el dia 6 de gener del 2021.

3. Participació en el sorteig

Durant el període de participació els interessats podran participar seguint els passos següents:

 1. Entrar al perfil d’Instagram o de Facebook @GironaSecreta i seguir les instruccions anunciades al cos de text de la publicació corresponent.

Fins finalitzar el període de participació no es realitzarà el sorteig entre totes les persones que compleixin els requisits. El sorteig es realitzarà de forma completament aleatòria.

4. Premis

Els premis del sorteig i el nombre de guanyadors són els que s’especifiquin en cada una de les publicacions.

Els guanyadors no podran, en cap cas, bescanviar el premi per diners en metàl·lic.

5. Comunicació amb els guanyadors

Els guanyadors seran contactats personalment per la xarxa social corresponent a partir el 7 de gener del 2021.

6. Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta acció promocional, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Girona Secreta adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

El participant accepta expressament complir totes i cada una de les bases del present concurs. L’incompliment de les bases donarà lloc a l’exclusió del participant del present concurs. Els concursants podran consultar les bases del present concurs a www.gironasecreta.com

7. Altres condicions

Girona Secreta es reserva el dret de modificar les condicions de la presentació promocional en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització́ es compromet a comunicar, a través del web de Girona Secreta, les bases modificades o, si escau, l’anul·lació de l’acció promocional, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

Girona Secreta es reserva el dret a fer modificacions o afegir annexos successius sobre la mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament.

Girona Secreta es reserva el dret a evitar que sobre el concurs s’estableixin sistemes d’especulació o de negoci o de qualsevol altre tipus que pugui suposar una alteració o manipulació d’aquest. Amb aquesta finalitat, podrà exercitar totes les accions que estimi oportunes, inclosa l’exclusió del present concurs de qualsevol participant que actuï en tal sentit.

Girona Secreta es reserva el dret a no considerar inscrit i –per tant- excloure d’aquest concurs qualsevol participant que estimi que fa un mal ús i/o intenti manipular la mecànica del concurs en general.

8. Legislació i jurisdicció

Aquestes bases es regeixen per la legalitat vigent espanyola a data del 17 de desembre del 2020. Els participants accepten que qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació i execució d’aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

 • No comments yet.
 • Add a comment

  També et pot interessar...

  al dia!

  Vols rebre l’actualitat de Girona al teu correu electrònic? 

  PD: No som gens pesats i podràs borrar-te de la llista quan vulguis!


  Els més populars

  No et perdis res